Buradasınız : Bölümler / • Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tarım
Türkçe
English
Çarşamba, 04.03.2015

ÖĞRENİM PLANI

Giresun Üniversitesi

Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü / Organik Tarım Programı

 

BÖLÜM BİLGİ FORMU

,

Bölüm / Program: Bitkisel ve Hayvansal Üretim / Organik Tarım

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Bahadır ATMACA

Programın Amacı: Organik bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrollerinin yapılması, muhafaza edilmeleri, pazara hazırlanmaları hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Programın Hedefi: Bu programın hedefi; tarımda gelişim sağlayacak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilecek, tarım tesislerinde yeni ve organik tarım tekniklerini bilinçli bir şekilde uygulayabilecek, düşünen ve girişimci yeteneğe sahip olan kişiler yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları: Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Bu teknikler kapsamında;

- Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilinçlenebilme, Türk dili hakkında yeterli bilgi sahibi olabilme ve okuma alışkanlığı kazanabilme, yeterli seviyede yabancı dil kullanım becerisine sahip olabilme.

- Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.

-  Organik tarım için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.

- Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.

-  Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.

- Organik tarımda hastalıklar ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.

- Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.

- Kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.

Eğitim Öğretim Metodları: Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje, arazi, laboratuvar çalışmaları şeklindedir.

Verilen Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım Programı alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Alınacak bu belge ile Organik Tarım Teknikeri unvanı ile görev yapılır.

Kabul Koşulları: a) ÖSYM sınavı ile b) Programa meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım Teknolojisi, Ziraat, Tarım alan/kol/bölümleri sınavsız tercih yapabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş: Organik Tarım teknikerleri kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde ya da tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapılabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları: 4 yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’ lik dersten ve stajlardan başarılı olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. %40 vize, %60 final.

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT INFORMATİON FORM

Department / Program: Plant and Animal Production / Organic Agriculture

Department Head: Lect. Dr. Bahadır ATMACA

Aims of Department: With the production of organic plant and animal products make quality control of these products, preserve them, to prepare the market with adequate information about the qualified technical personnel to train and practice.

Objectives of Department: This program's objective to ensure development of agriculture, to follow the technological and scientific developments, agriculture and organic farming techniques, in a conscious way of implementing the new facilities, and entrepreneurial minded people who have the capability to train.

Learning Outcomes: Supporting individual learning a lifelong learning perspective, student-centered methods and techniques, and applied to gain proficiency. These techniques are within the scope;

- Being able to conscious about the Principles and the Revolution of the 2. Ataturk, gain enough knowledge on both Turkish language and the reading habit and learn how to use foreign language in a proficient level.

- Having ability of accessing every kind of scientific knowledge by using computer and internet technology.   

-  Being able to learn the basic science subjects related with the organic agriculture.

- Being able to have knowledge and apply the principles of organic (plant and animal) production and environment protection.

-  Being able to learn and apply the techniques of organic plant and animal production.

- Being able to learn and apply the methods of diseases and pests management in organic agriculture.

- Being able to have knowledge about organic products quality control, protection and preparation for marketing.

-  Being able to have information about tools and methods to be used.

Learning and Teaching Methods: Education and training in the program; the form of theoretical, practice, project, the land and laboratory works.

Degree Conferred: The program successfully completed the program have an undergraduate degree qualifications are met shall be the front area of ​​the Organic Agriculture Program. Organic Agricultural Technician with the title of this document is to be taken with the task done.

Admission Conditions: a) With the examination OSYM b) Tea Technology vocational high schools in the program, General Agriculture, Machinery (Agriculture Vocational High School), Machine-Agricultural Technology, Landscape, Ornamental Plants, Agricultural Technology, Agriculture, Agricultural area / arm / departments are able to choose without examination.

Passing to Upper Level and Job Fields For the Graduates: Establish their own businesses, such as organic farming technicians affiliated with the Ministry of Agriculture and agriculture-related activities in agricultural enterprises or private organizations have the opportunity to work. Public institutions and organizations: Provincial and District Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Research Institutions and Municipalities. Private Sector Operations: Organic agriculture (crop and animal) production and marketing enterprises and sustainable agriculture (organic farming and good agricultural practice), control and certification organizations. Own business: Organic agriculture (crop and livestock) production and marketing enterprises. DGS exam sections related to the agriculture faculties are able to make the transition.

Graduation Conditions: 4 semesters total of 120 ECTS (ECTS), of course, and internships to be successful.

Measurement and Evaluation Methods: Giresun University, Associate Degree and Graduate Education and Examination Regulations shall apply. 40% midterm, 60% final.

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

DERSİN ADI:                TÜRK DİLİ-I

Dil ,diller ve Türk dili. Dil bilgisi,sözcük,cümle. Kelime Türleri. Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

DERSİN ADI:               ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ -I

Avrupa tarihindeki gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri, I. Dünya Savaşı, Türk Milli mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi.

DERSİN ADI:                 YABANCI DİL- I

Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak. Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Yazma becerisi doğrultusunda basit yazılar yazma.

DERSİN ADI:                MATEMATİK-I

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri, geometri.

DERSİN ADI:                 BİLGİSAYAR-I

Donanım, işletim sistemleri, internet uygulamaları.

DERSİN ADI:                 TOPRAK BİLGİSİ

Toprağı bitki yetiştirme ortamı olarak tanıyabilme, toprak özelliklerinin bitkisel üretimdeki özelliklerini kavrayabilme, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri, toprak organik maddesi. toprak verimliliğinin önemini kavrayabilme, toprak-bitki arasındaki ilişkileri dikkate alarak verimliliği sağlama amaçlı planlamalar yapabilme, Toprak-su arasındaki ilişkiler. Erozyon ve toprak korunumu.

DERSİN ADI:                 BOTANİK

Hücre, hücrenin kimyasal yapısı, hücre çeperi, hücre bölünmesi, bitkisel dokular, bitkilerin vejetatif ve generatif organları, bitkilerde beslenme ve metabolik olaylar, büyüme-gelişme ve hareket olayları, bitki genetiği, bitkilerin ekolojik özellikleri, bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması.

DERSİN ADI:                  ZOOLOJİ

Zoolojinin tarihçesi, canlıların özellikleri, hücre, hücre bölünmesi, gelişme, dokular, hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri, hayvanların sınıflandırılması, omurgalıların karşılaştırılması anatomisi.

DERSİN ADI:                   TARIMSAL EKOLOJİ

Tarımın tanımı, ekolojinin tanımı, tarım ve ekoloji arasındaki ilişkiler, ekolojiyi sınıflandırabilme, tarım ekosistemlerini kavrayabilme, çevre faktörlerini irdeleyebilme.

DERSİN ADI:                   BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi ve sporla ilgili kavramlar. Basketbol,futbol,hentbol, atletizm, voleybol, masa tenisi oyun kuralları, spor sakatlanmaları ile ilk yardım ve uygun bir egzersiz planı yapma ve uygulama teknikleri.

II. YARIYIL DERSLERİ

DERSİN ADI:                   TÜRK DİLİ- II

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.

DERSİN ADI:                  ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ - II

Atatürk inkılapları, Atatürk döneminde Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler.

DERSİN ADI:                   YABANCI DİL- II

Çok yaygın kullanılan kelimeleri bilmek, kısa ve basit parçaları okuyabilmek, mektupları okuyabilmek, basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak, notlar, mesajlar yazabilmek.

DERSİN ADI:                   MATEMATİK-II

Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik.

DERSİN ADI:                   BİLGİSAYAR-II

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook

DERSİN ADI:                  GENETİK VE ISLAH

Bitki ıslahı, kültür bitkilerinin gelişmesi, gen merkezleri, bitkilerde üreme biçimleri, melezlemenin genetik sonuçları, kantitatif kalıtım, dış koşulların bitki ıslahındaki rolü, ıslah yöntemleri.

DERSİN ADI:                  BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Bitki beslemede gereksinim duyulan elementler, organik gübreler, gübreleme yöntemleri, yaprak gübreleri ve uygulanması, mikro elementler, insan sağlığı- çevre etkileşimi.

 

 

 

DERSİN ADI:                  ORGANİK TOHUMCULUK

Tohumculuk endüstrisi, Türkiye’de tohumculuk, organik tohumculuk ile konvansiyonel tohumculuğun karşılaştırılması, çiçek, tozlanma, döllenme, meyve ve tohum oluşumu, yapısı ve fizyolojisi, tohum üretimi. Organik tohum hasat kriterleri, yöntemleri, kullanılan alet ve ekipmanlar. Tohum depolarının incelenmesi, tohumlarda kalite kontrolü, organik tohumların paketlenmesi.

DERSİN ADI:                  BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki hücrelerinin yapısı, suyun alınması ve taşınması, bitki hormonları, enzimler, besin elementlerinin alınması ve taşınması, fotosentez, solunum, büyüme, gelişme, çiçek oluşumu, meyve oluşumu.

DERSİN ADI:                  ORGANİK TARIMIN GENEL İLKELERİ

Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi.

DERSİN ADI:                   BEDEN EĞİTİMİ-II

Bölgesel antrenman ve genel prensipleri; omuz, kol göğüs bölgelerinin geliştirilmesi için çalışmalar, sporda beslenme ve genel prensipleri hakkında detaylı bilgiler.

III. YARIYIL DERSLERİ

DERSİN ADI:                  ORGANİK BAĞCILIK

Asmanın kökeni, bağcılık, üzümlerin sınıflandırılmaları ve besin değerleri, Dünyada ve Türkiye’de bağcılık, asmanın morfolojik yapısı ve ekolojik istekleri, asmaların çoğaltılması, bağ tesislerinin kurulma koşulları, budamalar.

DERSİN ADI:                  ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT

Dünyada ve Türkiye’de organik bitkisel üretim, organik bitkisel üretim ilkeleri, dünyada ve Türkiye’de organik bitkisel üretim mevzuatı, ülkemizde organik bitkisel üretimin uygulanmasına yönelik yönetmelik.          

DERSİN ADI:              ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT

Dünyada ve Türkiye’de organik hayvansal üretim, organik hayvansal üretim ilkeleri, dünyada ve Türkiye’de organik hayvansal üretim mevzuatı, ülkemizde organik hayvansal üretimin uygulanmasına yönelik yönetmelik.

DERSİN ADI:                  ORGANİK MEYVECİLİK

Meyveciliğin ekolojik istekleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, meyvenin meydana gelmesi, meyvecilik tekniği, meyve bahçesi kurulması, meyve ağaçlarının beslenmesi, büyüme düzenleyici maddeler ve kullanımları, önemli meyve çeşitleri.

DERSİN ADI:                  ORGANİK SEBZECİLİK

Organik sebze üretim teknikleri, organik tarımda, mücadele, kontrol, sertifikasyon ve pazarlama.

DERSİN ADI:                  TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımda enerji kaynakları ve makinalar, tarım traktörleri, tarımsal mekanizasyon planlaması, toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, bitki koruma ve bakım makinaları,bitkisel üretimde mekanizasyon, hayvancılıkta mekanizasyon.                          

DERSİN ADI:                  BİTKİ KORUMA

Fitopatoloji, Semptomotoloji, Etioloji, Patoloji, Epidemioloji, Hijyen ve terapi, yabancı otlarla savaş yöntemleri. Entomoloji, böceklerin dış yapısı,      iç organların yapı ve işleyişi, böceklerde üreme ve gelişme, böcek ekolojisi, böcekler ile savaş, böceklerin sınıflandırılması, Türkiye’deki önemli zararlılar.      

DERSİN ADI:                   PROJE- I

Proje konusu belirleme, proje ile ilgili büro çalışmaları, proje ile ilgili arazi çalışmaları, arazi denemeleri hazırlama, arazi denemelerinin yürütülmesi ve gözlemler, konu ile ilgili sunum yapma.

DERSİN ADI:                  SULAMA TEKNİKLERİ

Suyun önemi, toprak-bitki-su ilişkileri, toprakta nem, sulamada önemli nem sabiteleri, toprak neminin ölçülmesi, sulama suyu gereksiniminin saptanması, etkili yağış, sulama randımanı, uygulanacak sulama suyu miktarının hesaplanması, sulama yöntemleri (yüzey sulama yöntemleri,basınçlı sulama yöntemleri). 

DERSİN ADI:                  TARIM EKONOMİSİ

Temel makro ve mikro ekonomik kavramlar, tarımın diğer sektörlerden farklılıkları, temel ekonomik ilkeler, tarımsal pazarlamada etkili olan faktörler, tarımsal üretimde pazarlama kanalları, aracılar ve pazarlama kuruluşları.

DERSİN ADI:                  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Sürdürülebilir tarımın gerekliliği, bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilir tarım, iyi tarım uygulamaları ve temel ilkeleri, zararlılarla entegre mücadele, entegre ürün yetiştiriciliği, üründe tehlike analizi, kritik kontrol noktaları.

IV. YARIYIL

DERSİN ADI:                  ORGANİK HAYVAN BESLEME

Ruminant ve kanatlı hayvanların organik beslenmesi, organik beslenmelerinin uygulanması, Ruminant ve kanatlı hayvanların organik beslenmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gözlemleme.

DERSİN ADI:                  ORGANİK TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Organik tarla bitkilerini sınıflandırma, organik tahıllar, organik mısır, organik yağ bitkileri, organik lif bitkileri, organik nişasta- şeker bitkilerinin üretim teknikleri, organik keyf bitkileri, organik yemeklik dane baklagiller, organik yem bitkileri, organik çim.

DERSİN ADI:                  PROJE- II

Arazi denemelerinin yürütülmesi ve gözlemler. Belirlenen konu ile ilgili kütüphane ve internet çalışması, tez için disposizyon hazırlıkları. Arazi denemelerinin veri analizleri ve yorumlama. Tez yazımı.

DERSİN ADI:    ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI VE PAZARA    HAZIRLANMASI

Ürünlerin genel özellikleri, biyokimyasal yapı, fizyolojik olaylar. Hasat öncesi dönemde gelişmeyi etkileyen faktörler, hasat. Paketleme işlemleri, tarımsal ürünlerde kalite kriterleri, konserve yapımı meyve suyu üretimi, kurutma, dondurma ve dondurarak muhafaza, fermantatif değerlendirme, ürünlerin depolanması,pazara ulaştırma ve pazarlama ekonomisi.

DERSİN ADI:                  ARICILIK VE TOZLAŞMA

Organik arıcılığın tarım ve ülke ekonomisindeki yeri, organik arıcılıkta yıl boyunca yapılacak çalışmalar, organik arıcılıkta kullanılan alet ve malzemeler, arı ırkları, ergin bal arılarında beslenme ve besin madde ihtiyaçları, bal arılarının yararlandıkları doğal yiyecek kaynakları, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı.

DERSİN ADI:                  TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çevre ve kirliliğin tanımı, toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, çevre kirliliği ile ilgili genel değerlendirme.

DERSİN ADI:                   TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitkisel özellikleri, iklim ve toprak istekleri, nasıl üretilecekleri ve yetiştiriciliği sürecinde uygulanacak olan bakım işlerini bilmek, hasat dönemlerini belirleyebilme, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin ilaç ve kozmetik hammaddesi ile baharat olarak işleyebilme.

DERSİN ADI:        ORGANİK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Dünya ve Türkiye’de sığır yetiştiriciliği, önemli sığır ırkları, organik sığır yetiştirme, yetiştirme işlemleri, sağım, sağım yöntemleri, ineklerin bakımı, işletme ve sürü planlama, kayıt tutma, sürü sağlığı, barınaklar. Organik koyun, keçi yetiştiriciliği.                            

 

 

 

DERSİN ADI:                  ORGANİK KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME

Dünya ve Türkiye’de kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kanatlı sektöründe işletme tipleri, organik kanatlı hayvan yetiştirme, kanatlılarda ırklar, kanatlılarda yapısal özellikler, kuluçkalık yumurtanın elde edilmesi ve kuluçka, civciv yetiştirme, yumurtacı tavuklarda bakım ve yönetim, organik yetiştirme, etlik piliç yetiştiriciliği, tavukçulukta ıslah yöntemleri, kanatlılarda sağlık koruma ve aşılama yöntemleri, organik sağlık koruma. Diğer kanatlı hayvanların (hindi, ördek, kaz v.b.) tanıtılması, organik yetiştiricilik.

DERSİN ADI:                  FİDE VE FİDAN YETİŞTİRME

Fide ve fidan yetiştirmenin amacı ve önemi, fide ve fidan yetiştirme ortamları ve özellikleri, fide ve fidan yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi, fide ve fidan yetiştirme tekniği.