Buradasınız : Bölümler / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Türkçe
English
Perşembe, 26.03.2015

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Bölüm Bilgi Formu

Department Information Form

 

Ders İçerikleri

I.YARIYIL

 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 (2-0-0) 2

 Atatürk Dönemi: İnkılapları, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk Dönemi dış siyaseti, Atatürk ilkeleri

103 BİLGİSAYAR 1 (1-1-0) 1,5

Windows işletim sistemi, Bilgisayar ağları, İnternet kullanımı,

105  GENEL İŞLETME (3-0-0) 3

İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, (İşletmeyle ilgili temel kavramlar, tanıyabilme, işletmelerin amaçları ve çevre ile ilişkileri.), İşletmelerin Sınıflandırılması, (İşletmelerin çeşitli özelliklere göre sınıflandırılması.), İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, (Kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, işletmenin kuruluş aşamaları, büyüklük ve kapasite kavramları.), İşletme Fonksiyonları, (İşletmenin fonksiyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler.).

107 TİCARİ MATEMATİK (3-1-0) 3,5

Yüzde Hesapları, ( Basit yüzde ve binde hesabı, hesap makinesi ile pratik işlem yapma.), Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, (Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr kavramları, maliyetten kâr yada zarar, satıştan kâr yada zarar gibi hesapların yapılması.), Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, (Orantının özelliklerini bilerek, ortaklık işlerinde oranlı bölme ve problem çözümleri.), Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, (Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımın tanımı, Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemler.), Faiz Hesapları, (Basit ve bileşik faiz hesapları.), İskonto, (İç ve dış iskonto hesabı yaparak problem çözebilme.).

109 SEKRETERLİK BİLGİSİ (2-0-0) 2

Sekreterlik Mesleğinin Anlamı ve Kapsamı, (Meslek kavramı, sekreterlik kavramı ve sekreterlik mesleği kavramı ile ilgili temel kavramlar, sekreterlik mesleğinin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, klasik ve çağdaş sekreterlik konusu.), Sekreterlik Türleri Görev ve Sorumlulukları, (Büro hizmetleri sekreteri, hukuk sekreteri, tıp sekreteri, departman yöneticisi sekreteri, üst düzey yönetici sekreter, muhasebe ve finans sekreteri, basın sekreterliği gibi sekreterlik konuları.), Sekreterin Kişisel Özellikleri, (Sekreterin Türkçe’yi kusursuz konuşma yeteneğinin geliştirilmesi, iş dilini (jargon) anlamak, hızlı okuma yeteneği, büro otomasyonu, yaratıcı olma, güvenilir ve ağzı sıkı olma gibi özellikler.), Sekreterlikte Nezaket ve Görgü Kuralları, (Nezaket, görgü ve protokol kuralları, telefonla konuşma kuralları.)

111 KLAVYE TEKNİKLERİ (1-2-0)  2

Doküman Şekillendirme Kuralları, (Bürodaki dokümanların sayfa düzenlemeleri (paragraf, yatay-dikey, ortalama vb...) yapabilme.), Düzeltme İşaretleri, (Bürodaki dökümanların hatasız ve temiz olarak çıktısını alabilme.), Müsvetteden yazı yazma, (Daha önce hazırlanan müsvetteye bakarak temiz ve hatasız yazı hazırlayabilme.), Basit Tablolar Düzenleme, (Büroda gerekli yazıları tablo şeklinde düzenleyebilme.), On Parmak Klavye kullanımını öğrenme ve klavye becerisini geliştirme

113 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2-0-0) 2

Toplum ve Hukuk, (Toplum düzeni, hukuk düzeni, hukuk ve hak kavramları, hukuk kuralları ve nitelikleri, hukuk alanındaki yaptırımlar, toplumu düzenleyen diğer kurallar, hukukun dayanağı ile ilgili kuramlar, hukukun amacı, hukukun bilimsel olarak incelenmesi.), Hukukun Kollara Ayrılması ve Kaynakları, (Hukukun kollara ayrılması konusunda temel bilgiler, hukuk dallarını karşılaştırmalı olarak açıklama ve hukukta kaynak türleri, kaynakların sıralanışı.), Hukukta Temel Kavramlar, (Kişi ve kişilik kavramları, gerçek ve tüzel kişiler, kişinin hakları ve ödevleri.), İnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı

115  PROTOKOL BİLGİSİ (2-0-0) 2

Sosyal hayatta ve iş ortamında protokolün yeri ve önemi, (Bütün sosyal guruplarda fertler arası bir ilişkiler, bu esas gözetilerek şekillendiği ve usullerin giderek yaptırım gücü yüksek kurallar haline geldiği, bu kuralların yasal dayanakları, uluslararası sözleşmeleri, kuralların, bilinmemesi veya yerinde ve usulünce uygulanmaması hali de kişisel ve kurumsal ilişkilerde karşılaşılacak sorunlar.), Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol çeşitleri ve özellikleri, (Genel protokol kuralları aynı olsa da kurumların amaç ve konumlarıyla ilgili farklı kurumsal ve mesleki protokoller, kurumsal ilişkilerde kurumların önemseyip hassas olduğu kurallar gözetilerek sürdürülmesi.), Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları, (Kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşların ortamında sürdürdüğü tüm etkinliklerde uyulması gereken protokol bilgileri, toplantı, yemek, kutlama programı, gibi toplaca fazla sayıda yetkili ve ilgilinin katılacağı etkinlikler

119 TÜRK DİLİ I (2-0-0) 2

Fert ve millet hayatındaki dilin önemi, dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin neler olduğu, iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği. Yazılı anlamda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve ilkeleri.

 121 YABANCI DİL I (4-0-0) 4

Present Simple (to be). Subject pronouns, Adjectives, Possessive Pronouns-Commands-Object Pronouns-Modals(can)-Adjectives-Adverb-Present Smple(all forms) Let's ..../shal we......?/Why Don2t we...?/How about....?What is the mather...? Ordinal Numbers- Prepositions. Time Expressions-Adverb of quantity-How many-How much. Countable/Uncountable Nouns-Would like/would like to...? Present progressive (all form) -present progressive (futur meaning) must/have to/eed/should/ought to-was/were past time expressions-past simple

 127  MÜZİK 1 (2-0-0) 2

 129 BEDEN EĞİTİMİ 1 (2-0-0) 2

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı  Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi  Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi  Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme  İlk Yardım ve Rehabilitasyon  Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri  Uygulamalar.

  

İKİNCİ YARIYIL DERSLERİ

102 GENEL EKONOMİ (3-3-0) 3

Ekonomi Bilimi Ve Temel Kavramlar, (Ekonomi Biliminin diğer bilimlerle olan ilişkisi, günlük hayatta herkes tarafından sürekli olarak kullanılan temel kavramlar.), Mikro Ekonomi, (Bir ekonomide var olan küçük karar birimlerinin ekonomik davranışlarının tanıtılması.), Makro Ekonomi, ( Büyük karar birimi olan devletin, toplulaştırılmış iktisadi olaylarla ilgili olarak davranış şekilleri.).

 104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3-3-0) 3

Yönetim ve Organizasyon Temel Kavramları, (Yönetim, yönetici, yönetilen ve organizasyon kavramları, organizasyon ve yönetim kavramlarının aralarındaki ilişki, etkin bir yönetim ve organizasyon faaliyeti.), Yönetim Kuramları ve Fonksiyonları, (Yönetim biliminin tarihi süreç içinde geçirdiği aşamalar, bu aşamalarda ortaya çıkan kuramları ve kuramlar hakkında genel bilgiler, temel ilkeler ve bunlara yöneltilen eleştiriler ve yönetim fonksiyonlarını etkinlikle yerine getirilmesinin yolları.), Yönetim ve Organizasyon Konusunda Çağdaş Yaklaşımlar, (Yönetimin tarihi süreç içinde geçirdiği aşamalara dikkat çekerek, günümüzde post-modern yönetim yaklaşımı olarak da kavramsallaştırılan yönetim yaklaşımları, çağdaş yaklaşımın geleneksel yaklaşımdan farklı ve benzer yönleri.).

 106 GENEL İLETİŞİM (2-2-0) 2

İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, (İletişim semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. İletişim kodlama, iletme ve bilgi kullanma, gönderici ve alıcı arasında mesajın etkin iletiminin yolları , iletişim etkinliğinin artırılması için, iletişimin engel ve problemlerinin ortadan kaldırılması.), İletişim Kurma Yolları, Engel ve Problemleri, (Bireysel, toplumsal ve örgütsel iletişimin sözlü, yazılı, sözsüz ve bilgi teknolojileri yoluyla kurulma yöntemleri, iletişim sürecinde iletişimin engelleri, teknik, semantik ve etkinlik problemleri.), İletişim Türleri ve Modelleri, (Kişinin kendisi ile iletişimi, kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimi konusundaki bilgiler, toplumsal ilişkiler sistemi olarak iletişim, grup ilişkilerinin yapısına göre iletişim, kullanılan araç ve kanallara göre iletişim, kullanılan kodlara göre iletişim, zaman ve mekan boyutlarına göre iletişim konuları ve iletişim modelleri.), Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi, (Belirli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemi, örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çatışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlığı konusundaki rolü.).

 108 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2-2-0) 2

Davranış kavramı,yöntemi,davranış düzlemi,sosyal statü ve rol davranışları,kültür kavramı,örgüt kültürü,,inanç ve tutumlar,kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü,algılama ve öğrenme kuramları,motivasyon kavramı

 110 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ (3-2-1) 2,5

Dosyalama-Temel Kavramlar, (Dosyalamanın tanımı, tarihi gelişimi, yöneticiler ve örgütler ve büro elemanları için taşıdığı önem, örgütlerde dosyalama hizmetlerinin yürütülme şekli, etkin bir dosyalama sisteminde bulunması gereken temel özellikler, dosya planının gerekliliği ve önemi, yeni bir dosyalama sistemi geliştirmenin önemi.), Dosyalama Sistemleri, (Dosyaların hangi sistemlere göre düzenlendiği: Alfabetik dosyalama sistemi; konu adlarına göre dosyalama- sözlük ve ansiklopedi yöntemi, coğrafi bölgelere göre dosyalama, numaralı dosyalama sistemi; sıra numaralı dosyalama, desimal (ondalık) dosyalama ve asal sayıya göre dosyalama sistemi, kronolojik ve karma gibi diğer dosyalama sistemleri, her bir dosyalama sisteminin yararlı ve sakıncalı yönleri.), Dosyalama Süreci, (Dosyalanması gereken belge türleri, dosyalama süreci, dosya açılması, dosyanın kodlanması, etiketlenmesi, dosyanın ödünç verilmesi, dosyanın izlenmesi, dosyanın kontrol edilmesi, saklanması ve yok edilmesine kadar geçen sürede yapılması gereken her türlü işlemler, dosyalama işlerinin planlanmasının önemi.), Arşivleme, Arşivleme sürecinde gerçekleştirilen işlemler arşiv malzemesinin yok edilmesi), arşivlemede dikkat edilmesi gereken hususlar.), Dosyalama ve Arşivleme Donanımları,

 112 MESLEKİ YAZIŞMALAR (3-1-2)  2

Genel olarak iletişim, yazılı iletişim ve örgütsel iletişim kavramları. Yazışma teknikleri, yazışma türleri, yazışmalarda etkinliği artıran faktörler.Raporlar, rapor yazma teknikleri, raporların şekil ve içerik yönü.

 110 BİLGİSAYAR II 82-1-1) 1,5

Hesap Tablosu Nedir? Bir Hesap Tablosu Olarak MS Excel, (Excel programı, Excel’den yararlanılan konular.), Dosyalar Oluşturma, Açma Ve Kaydetme, (Dosyaları oluşturma açma ve kaydetme.), Çalışma Kitaplarıyla Ve Çalışma Sayfalarıyla Çalışma, (Çalışma kitabı oluşturma ve sayfalarda çalışma.), Çalışma Kitabında Seçme Ve Gezinme Çalışma Sayfalarını Biçimlendirme, (Çalışma kitabını seçme ve sayfaları biçimlendirme.), Çalışma Sayfası Verilerini Düzenleme, (Çalışma sayfasında veri düzenleme.), Hücre Ve Veri Ekleme, Kopyalama/Taşıma . (Hücre ve veri ekleme, kopyalama taşıma.), Excel’de Formül Oluşturma Ve Formül Girme, (Excel’de formül oluşturma ve formülü girme.).

 102 TÜRK DİLİ II (2-2-0) 2

Dil, diller ve Türk dili. Dil bilgisi, sözcük, cümle. Kelime türleri. Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları. Anlatım bozuklukları.

 192 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ   II (2-2-0) 2

I. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR VE SEVR ANTLAŞMASI A) Ayaklanmaların nedenleri ve başlıca ayaklanmalar B) Ayaklanmalara karşı alınan tedbirler C) Türkiye’yi paylaşma tasarıları ve Sevr Antlaşması II. SAVAŞ DÖNEMİ A) Milli ordunun kuruluşu 1. Kuvva-yı Milliye 2. Düzenli ordunun kuruluşu B) Doğu Cephesi 1. Ermeni sorunu ve tarihi seyir içerisinde Ermeni Meselesine genel bir bakış C) Güney Cephesi ve Kuvva-yı Milliye D) Batı Cephesi ve Kuvva-yı Milliye E) Diğer yörelerdeki cephelerde gelişmeler F) Batı Cephesindeki düzenli ordu ve Yunanlılarla Savaşlar 1. I. İnönü Savaşı ve sonrası gelişmeler 2. II: İnönü Savaşı ve gelişmeler 3. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları 4. Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Savaşı III. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA MİLLİ MÜCADELE IV. SOSYAL VE İKTİSADİ ALANDA MİLLİ MÜCADELE V. SİYASİ MÜCADELE VE BARIŞ A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Lozan Konferansı ve Barış Antlaşması 1. Lozan Konferansı 2. Lozan Antlaşması VI. TÜRK İNKILABININ TEMEL İLKELERİ A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik F) İnkılapçılık

 116 YABANCI DİL II (4-4-0) 4

Konuşma, dinleme, anlama, yazma, okuma.

 127  MÜZİK 1 (2-0-0) 2

 129 BEDEN EĞİTİMİ 1 (2-0-0) 2

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı  Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi  Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi  Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme  İlk Yardım ve Rehabilitasyon  Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri  Uygulamalar.

 

III.YARIYIL DERSLERİ

 210 BİLGİSAYAR-III (2-2-0) 3

Elektronik sunu tasarımının temelleri, (Elektronik sunuyu tanımlama, ilkeleri ve genel prensipleri.), Elektronik sunu programlarını tanıma, Elektronik sunu araçlarını tanıma, (Elektronik sunu programına ait menü ve konutlar.), Elektronik sunuyu hazırlama, (Elektronik sunuda kullanılacak belgeleri hazırlayabilme.), Elektronik sunu gösterimi yapma, (Bir elektronik sunuyu amacını en iyi yansıtacak şekilde hazırlayabilme ve sunabilme.).

 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2-0-0) 1,5

Kalitenin tanımı ve önemi, kalitenin temel ilkeleri, kalite-maliyet ilişkisi, kalitenin rekabete etkileri.Kalite karakteristikleri, kalite geliştirme aşamaları ve kalite güvence sistemlerinin önemine yönelik örnek uygulamalar, ISO 9001 ( Tasarım,geliştirme, üretim, kurulum ve serviste kalite, güvence içinkalite sistemler modeli), ISO 14001 ( Çevre yönetim sistemi) OHSAS 18001 (İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Yönetim Standartları), sistemlerin ortak yönleri ve entegre edilmesi,  Toplam Kalitefelsefesi yönetim sistemi ve toplam kalite, toplam kaliteyi uygulayan kuruluşların sunuşları, kazançları ve uygulama aşamaları , 13001 Risk Analizi Ve Kritik  Kontrol Noktalarının Tayini Yönetim Standardı.

 213 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-0-0) 2

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi; İş Analizi; İnsan Kaynakları Planlaması; Personel Bulma ve seçme; Oryantasyon; Eğitim; Kariyer Yönetimi; Performans Değerlemesi; Ücret Yönetimi; İş Değerlemesi; Disiplin; İşgören Sağlığı ve İş Güvenliği; Çalışma İlişkileri; İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi.

 ÖN BÜRO İŞLEMLERİ(2-1-1) 1,5

 Otel ve Ön büro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler; Otellerin hizmet üretim bölümlerinin fonksiyonel ilişkileri, Ön büro da kullanılan yabancı terimler, Ön büro’da kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, Otele giriş-çıkış ön muhasebe işlemleri; Otele giriş ve çıkış işlemleri, Ön muhasebe işlemleri, Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler; Problem çözme teknikleri, Bilgi verme teknikleri, Yönlendirme teknikleri, Olağan olmayan durumlarda sorumluluk yüklenme.

 217 BORÇLAR HUKUKU (2-0-0) 2

Temel kavramlar, Borçlar Hukukuna hakim olan prensipler, Borçlar Hukuku mevzuatı, borçların kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, sözleşmenin hükümsüzlüğü, borçların ifası, ifanın konusu, ifa yeri, ifa zamanı, iki taraf borç yükleyen akitlerde ifa, alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi, borcun ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi konuları öğretilmektedir.

 219 MESLEKİ YABANCI DİL-I (4-0-0) 3

Dersin İçeriği: Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak amacına uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.

 203 BÜRO YÖNETİMİ (3-0-0) 3

Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları, (Yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel kavramlar, örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeler ve örgüt yönetimi içinde büro yönetiminin yerinve önemi.), Büro Yönetiminin Fonksiyonları, (Büro faaliyetlerinin etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayacak yöntemler, büro verimliliği ve etkinliğinde planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim etkinliğinin önemi.), Ofis Otomasyonu Sistemleri, (Ofis otomasyonu sistemi, otomasyonun mekanizasyondan farklı yanlarını ortaya koyabilme ve ofis otomasyonu sisteminin kurulması ve işletilmesi.), Büroların Ergonomik Tasarımı, (Bürolarda, büro çalışanlarının verimliliği ve etkinliği için çalışma ortamının çalışanların fizyolojik, psikolojik ve zihinsel sağlıklarını dikkate alınması ve önemi.)

 205 GENEL MUHASEBE (2-1-0) 2,5

Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, (Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler.), Bilanço Hesapları, (Bilançoda yer alan hesapların özellikleri ve işletmenin belli dönemlerde düzenlediği bilançolar.), Gelir Tablosu Hesapları, (Gelir tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde düzenlediği gelir tablosu.).

 207 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (1-1-0) 1,5

Dilin tanımı, gelişimi, (Dil ile ilgili temel kavramlar, dilin doğuşu, gelişimi ve Türkiye Türkçe’sinin Dünya Dilleri arasındaki yeri ve önemi.), Türkçe’nin sesleri (fonetik), (Türkçe’nin fonetik yapısı, tekerlemelerle alıştırmalar yaparak kullanabilme.), Anlatım bilgisi, (Söyleyiş sanatı ve vurgu sanatı.).

 209 BÜROLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI (1-1-0) 1,5

Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşamı, Bilgi kavramı, bilgi işleme ve bilgi toplumu, Büro otomasyon kavramı, amacı, yararları ve büro otomasyonunda karşılaşılan zorluklar ile çözüm önerileri, Büro makineleri, kullanımı ve satın alımında dikkat edilecek hususlar, Bilgisayar, yazılım ve donanım teknolojileri, Bilgisayar ağları, internet ve intranet, E-ticaret, e-alışveriş ve e-devlet.

 IV. YARIYIL DERSLERİ

202 YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ (3-2-1) 2,5

Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Anlamı Ve Türleri, Örgüt İçindeki Sekreterin Rolü, Yönetici Sekreterinin Kişisel Ve Mesleki Nitelikleri, Yönetici Sekreterinin Yönetsel Fonksiyonlara Katkısı, Etkin Yönetimde Ve İletişimde Yönetici Sekreterinin Rolünün Ne Olduğu, Büro Hizmetlerinin Ve Büro Araçlarının Organizasyonu Ve Yönetimi.

 204 HALKLA İLİŞKİLER (2-2-0) 2

Çağdaş anlamda halkla ilişkiler.Halkla ilişkiler ile yakın kavramlar.Halkla ilişkiler faaliyetleri

 206 KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ (3-2-1) 2,5

Kamu ve Özel Sektör Yönetimlerinin Niteliği ve Örgütlenmesinin Tanınması, (Yönetim kavramı, yönetim kavramının temelinde, yönetilenler ve amaca ulaşmak, etkin yönetimin şahısların değil, işlerin yönetimi olması, devlet yapısı içerisindeki özel kurum ve kuruluşların görev ve fonksiyonları.), Kamu ve Özel Sektör Yönetimlerinin Yapısı, Farklılıkları ve İlişkilerinin Tanınması, (Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yönetim yapısı, birbirleriyle ilişkileri ve kullanılan bürokrasi, sisteminin başta Anayasa ve yasalar olmak üzere, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik faktörlerin etkisi altında gelişmesi, yasalar çerçevesinde oluşan özel sektör kurum ve kuruluşlarının kamu yönetimi ile ilişkisi içinde yönetim yapıları ve birbirleriyle olan ilişkileri.), Bürokrasi Kavramının Tanımı ve Özellikleri, Devlet İşleyişi İçindeki Tüm Kuruluşların İletişimlerinde Sekreterlerin Rolü, (Personel yönetiminin tanımı, amacı, kamu ve özel sektör kuruluşlarında personel yönetimi, personel sistemlerinde sekreterlerin görevlerine ilişkin temel kavramlar.).

 208 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (2-1-1) 1,5

Kriz Dönemlerinde Yönetim, (Kriz yönetimi ile ilgili temel kavramlar (krizin tanımı ve anlamı, krizin analizi, kriz sistemleri, kriz kaynakları), krize neden olan örgüt içi faktörler, krize neden olan iç ve dış çevre faktörleri.), Kriz sürecinin Aşamaları ve Krizin Yönetilmesi, (Krizin gelişinin belli işaretleri, kriz belirtilerinden gerekli işaretler alınarak, kriz yönetimi, kriz ve değişime uyum mekanizmalarının geliştirilmesi.), Kriz Ortamında Stres Yönetimi, (Kriz dönemlerinin örgüt yapısı, ilave faaliyetler, rutin olarak yapılan faaliyetler, örgütlerde değişim ve kriz yönetiminin çalışanlarda yönetilmesi.).

 210 BİLGİSAYAR IV ( 4-2-2) 3

İnternet üzerinde haberleşme araçlarının tanımı.Haberleşme araçlarının kullanımı.Tasarımın temelleri.Tasarım araçlarını kullanma.Web sayfası kullanma.

 256 MESLEKİ YABANCI DİL II (4-2-2) 3

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak amacına uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.

 258 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ (2-0-0) 2

Çalışma Psikolojisinin Kapsam ve Gelişimi, Motivasyonel Davranış ve Çalışma Motivasyonu, İş Tatmini ve Tatminsizliği, İş Stresi ve İş ve İş Tükenmişliği, İş Monotonluğu v e Yabancılaşma, Ergonomik Çalışma, Yorgunluk ve İş Kazalarına Etkisi.

 216 HIZLI YAZMA VE OKUMA TEKNİKLERİ  (2-1-1) 1,5

Hızlı yazma, önemi, kapsamı; hızlı yazma teknikleri, Hızlı okumanın önemi, kapsamı; hızlı okumanın temel değişkenleri, hız, kavrama, hatırlama. Hız için göz egzersizleri, yatay ve dikey okuma, göze ritim kazandırma, kavramaya yönelik yazının temel temasını bulma, yazının kavramlarını çıkartabilme, hatırlamaya yönelik işaret, yön kullanabilen çeşitli okuma teknikleri, tam okuma kaynağını alma, üstün okuma, seçerek okuma, atlayarak okuma.

 260 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU (2-1-1) 1,5

Turizm endüstrisinde Ulusal ve Uluslar arası kongre-fuar organizasyonlarının boyutları. Kongre organizasyonu ve yönetimi. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçlarını kavrayabilme. Kongre ve fuar.

 262 TİCARET HUKUKU (2-2-0) 2

Ticarî İşletme Hukuku, (Ticaret hukukunun esasları, ticari işletmenin unsurları ile ticari hayata ilişkin hukuk kuralları ve kaynakları.), Şirketler Hukuku, (Ticari hayatta faaliyet gösteren şirketlerin çeşitleri, kuruluşları, işleyişleri, sorumlulukları ve birbirleriyle mukayeseleri.), Kıymetli Evrak Hukuku, (Kıymetli evrakın ticari hayattaki önemi.).