Buradasınız : Bölümler / Yerel Yönetimler
Türkçe
English
Cumartesi, 25.04.2015

Yerel Yönetimler

Bölüm Bilgi Formu

Department Information Form

 

Ders İçerikleri

 

I. YARIYIL

 

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

HTS

T

U

ECTS

 

Hukukun Temel Kavramları

Z

3

3

0

3

 

Yerel Yönetimler I

Z

3

3

0

3

 

Yönetim Bilimine Giriş

S

3

3

0

3

 

Genel Muhasebe

S

2

2

0

3

 

Kamu Maliyesi

S

3

3

0

3

 

İktisada Giriş

Z

2

2

0

3

 

Temel Bilgisayar Tek. Kul -I

Z

3

2

1

3

 

Türk Dili-I

Z

2

2

0

2

 

Yabancı Dil-I

Z

2

2

0

3

 

Atatürk İlk. Ve İnk. Tar- I

Z

2

2

0

2

 

Beden Eğitimi I*

S

2

2

0

2

 

Resim I*

S

2

2

0

 

 

Müzik I*

S

2

2

0

 

 

 

 

27

26

1

30

 

 

 

II.YARIYIL

 

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

HTS

T

U

ECTS

 

Yerel Yönetimler-II

Z

3

3

0

3

 

Kentleşme

S

3

3

0

3

 

Kamu Yönetimi

Z

3

3

0

4

 

Anayasa Hukuku

Z

3

3

0

4

 

Türk Vergi Sistemi

S

2

2

0

3

 

Genel İşletme

S

2

2

0

2

 

Temel Bil.Tekn.Kullanımı-II

Z

3

2

1

2

 

Türk Dili-II

Z

2

2

0

2

 

Yabancı Dil-II

Z

2

2

0

3

 

Atatürk ilk.ve İnk.Tarihi-II

Z

2

2

0

2

 

Beden Eğitimi I*

S

2

2

0

 2

 

Resim I*

S

2

2

0

2

 

Müzik I*

S

2

2

0

2

 

 

 

27

26

1

30

 

III.YARIYIL

 

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

HTS

T

U

ECTS

 

İdare Hukuku

Z

3

3

0

5

 

Yerel Yönetimlerde Mali Yapı

Z

3

3

0

5

 

Siyaset Bilimi

Z

3

3

0

5

 

Çevre Politikası

S

3

3

0

4

 

Mesleki Çalışma Ve Seminer -I

Z

3

1

2

5

 

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

3

3

0

2

 

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişk.

S

2

2

0

2

 

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

Z

3

3

0

2

 

 

 

23

21

2

30

 

 

 

 

 

 

IV.YARIYIL

 

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

HTS

T

U

ECTS

 

İmar Mevzuatı ve Uygulaması

Z

3

3

0

4

 

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Z

3

3

0

5

 

Türk Siyasal Hayatı

Z

3

3

0

4

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3

3

0

3

 

Mesleki Çalışma ve Seminer-II

Z

3

1

2

5

 

Kamu Etiği

S

3

3

0

3

 

Bölgesel Kalkınma

S

3

3

0

3

 

Borçlar Hukuku

S

2

2

 0

3

 

 

 

23

21

2

30

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3+0) 3

Genel hukuk kavramları, hukukun kollara ayrılması kamu ve özel hukuku, hukukun temel kaynakları, yasalar ve özellikleri ve yasaların nasıl yapıldığı, Hukukun Yasalaştırılması, Türkiye’de Yasalaştırma Hareketleri (Tanzimat dönemi ve Cumhuriyet dönemi) , Yazılı kaynakların derlenmesi ve yayınlanması; hak kavramı hakkı oluşturan mallar ve hakkın türleri , salt ve göreli hakları , hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler , hukuki eylem ve işlemler , hakların edinilmesi ve iyiniyet kuralları, hakların yitirilmesi hakların korunması ve ispat yükü; İnsan Hakları Kavramı, İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi, Sözleşmenin İç hukuktaki yeri, İnsan hakları mahkemesi, mahkemeye başvurma, mahkeme önünde izlenen yöntem

 

 

YEREL YÖNETİMLER-I (3+0) 3

 

Mahalli idarelerin tarihçesi, Türk İdare Teşkilatı ve Yapısı; Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri; Yerel Demokrasi Anlayışı ve Yerel Yönetimlerin Türleri

 

YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ (3 + 0) 3

Yönetim biliminin tanımı ve özellikleri, tarihi gelişimi, yönetim bilimine yakın bilim dallarıyla ilişki, yönetim fonksiyonları. Karar verme süreçleri, yeni yönetim teknikleri, örgütün tanım ve anlamı, örgütsel yetki- sorumluluk ve yetki devri, örgütsel yapı ve modelleri, örgütlerde yönetime katılma

 

GENEL MUHASEBE  ( 2+0) 2

 

Muhasebenin konusu, kapsamı gibi konularda bilgi verilir. Bilanço, defter tutma ve kar zarar cetvellerini açıklamak ve yıl sonu hesapları kapatma bilgileri gösterilir. Tek düzen hesap planı çerçevesinde bu işlemlerin yapılması ve uygulanması ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

 

KAMU MALİYESİ ( 3+0) 3

Devletin ekonomik sorunu, devletin ekonomideki rolü, devlet faaliyetlerinin optimal düzeyi ve kamusal mal ve hizmetler, kamu harcamaları, etkileri, bütçe işlevleri, bütçe süresi, kamu gelirleri, vergileme; ilkeleri, tekniği, sınıflandırılması, yükü, baskısı, harcamalar üzerinden alınan vergiler, mahalli idareler maliyesi, kamu borçları, kamu iktisadi teşebbüsleri.

 

İKTİSADA GİRİŞ ( 2+0) 2

İktisat biliminin tanımı; iktisadın konusu, kapsamı; iktisadın bilimselliği ve iktisat biliminde kurallar; pozitif - normatif iktisat; iktisadın diğer bilimlerle ilişkisi; iktisadın metodları; iktisadi Analiz ve iktisat politikası; iktisadi düşüncenin evrimi ve sistemleri; arz, talep ve denge (fiyat teorisi); talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi; piyasada özel durumlarda fiyat oluşumu; cobweb teoremi; king kanunu; tavan fiyat uygulaması; taban fiyat uygulaması; devletin fiyatlara müdahalesi; talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi

 

TEMEL BİLGİSAYAR TEK. KUL.-I ( 2+1 ) 3

Bilgisayarın tarihi gelişimi ve temel kavramlar, bilgisayarın yapısı ve işleyişi. Windows İşletim Sistemi, MS Word Kelime İşlemci Programı ile çalışmaya başlamak, belge hazırlamak. Bu belgelerin açılması, kaydedilmesi, sayfa yapısı, karakterlerin biçimlendirilmesi, paragrafların biçimlendirilmesi, sayfaların numaralandırılması, tabloların hazırlanması, şablonların hazırlanması konuları anlatılmaktadır.

 

TÜRK DİLİ-I ( 2+0) 2

Dil Nedir?; Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Gelişmesi, Tarihi Evreleri ve Yayılma Alanları; Türkçe’nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi İle İlgili Kurallar; Türkçe Kelimelerde Vurgu;  İmla Kuralları; Noktalama İşaretleri; Kelimeler; Kelime Tahlili; Cümleler,Cümle Unsurları, Cümle Tahlili.

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) –I ( 2+0) 2

Başlangıç düzeyinde İngilizce öğretimi esas alınmaktadır. Ders, öğrencilerin dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştirilir. Bu doğrultuda, İngilizce’nin temel dil bilgisi kuralları kavratılır.

ATATÜRK İLK. VE İNK.TAR-I ( 2+0) 2

Kavramların Açıklanması; Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenleri; Mondros Mütarekesi’nden Başlayarak Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Çabaları ve Ulusal Mücadele; Devrimler (öncü devrimler ve gelişen devrimler olarak) iki grup içinde incelenmekte ve günümüzdeki sonuçları ele alınmaktadır.

 

SEÇMELİ DERS :

 

BEDEN EĞİTİMİ-I*

RESİM-I*

MÜZİK-I *

 

* Bu derslerden sadece biri seçilebilir.

                         

 

 

II. YARIYIL

 

YEREL YÖNETİMLER-II (3+0) 3

 

Türkiye’deki yerinden yönetim kuruluşları Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Seçim Kanunu vs çerçevesinde incelenecektir.

 

KENTLEŞME ( 3+0) 3

Kentleşme, tarihsel gelişim, çağdaş kentleşme, kentleşme nedenleri, Türkiye’de kentleşme, Kent planlaması kavramı, Kent planlaması kuramları, Kent planlama süreci, Türkiye’de kent planlaması, Bölge gelişmesi için planlama, Konut sorunları ve politikası, Gecekondu sorunu, Toprak sorunu, Sanayi bölgeleri, Doğal yıkım olayları.

 

KAMU YÖNETİMİ (3+0) 3

Kamu Yönetiminin Konumu ve İşlevi: İdarenin Siyasal Bağımlılığı ve Özerkliği; İdarenin Görevleri; İdarenin Örgütsel Yapısı; Devletin Yönetimi ; Devlet Yönetiminin Taşra Örgütü; Yerel Yönetimler; İşlevsel Bakımdan Uzmanlaşmış Kuruluşlar; Kamu Görevliliği: Memurluk Sistemleri ve Uygulamaları; Kamu Yönetiminin Denetimi: Siyasal, İdari ve Yargısal Denetim

ANAYASA HUKUKU ( 3+0) 3

Anayasa Teamülleri, İçtihat Hukuku, Öğreti; Siyasi iktidarın genel özellikleri, Siyasi iktidarın kaynağı ve meşruluğu; Devlet Kavramı ile  ilgili görüşler; Devlet biçimleri; Anayasa hareketleri (Liberal ve Sosyalist yapılı toplumlarda anayasa hareketleri; Türkiye’de anayasa hareketleri); Anayasa türleri; Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi( Asli Kurucu İktidar- Tali Kurucu İktidar); Egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri( Temsili hükümet, Yarı temsili hükümet, Yarı doğrudan hükümet, Doğrudan hükümet); Seçim Sistemleri.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ (2+0) 2

Vergi Hukukunun Konusu; Hukuk Sistemi İçindeki Yeri; Kaynakları; Vergi Konusunun Uygulanması; Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları (Tarafları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Muafiyet; İstisna ve İndirimler vs.); Vergi Alacağının Ortadan Kalkması; Süreler;  Vergi Suç ve Cezaları; Vergi Yargısı; Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Temel Vergilere İlişkin Genel İlkeler.

 

 

 

 

GENEL İŞLETME (2+0) 2

İşletmecilik Temel Kavramları ve Tarihsel Süreci; İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi; İşletmelerde Dış Çevre; İşletmenin Amaçları; Çeşitli Ölçütlere Göre Sınıflandırılması; Çeşitli Ölçülere Göre Sınıflandırılması; Hukuksal Biçimleri; İşletmelerin Birleşmeleri; İşletmelerde İşlevsel Yaklaşımlar: Pazarlama işlevi, Ürün işlevi, Finansal yönetim işlevi, Üretim işlevi; Maliyet Kavramları Hakkında Genel Bilgiler.

TEMEL BİLGİSAYAR TEK. KUL –II ( 2+1) 3

 

MS Excel hesap tablosu ile çalışmaya başlamak, hücreler, hücrelere bilgi girişinin nasıl yapılacağının anlatılması. Girilen bilgilerin kaydı, açılması, çalışmaya devam edilmesi, çubukların kullanımı, tabloların adlandırılması, taşınması, hücrelerle işlemler(eklemeler, silmeler, taşımalar), sayfa yapıları oluşumu, grafiklerle çalışma, tablolara ekler yapmak konuları anlatılmaktadır. İnternet hakkında bilgiler, İnternet’te arama yapmak, bilgi yaymak, sayfa oluşturmak konuları anlatılmaktadır.

 

TÜRK DİLİ-II ( 2+0) 2

Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla klavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk Edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları.

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)-II ( 2+0) 2

 

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

 

ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR- II (2+0) 2

T.B.M.M. nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M. nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük Taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış andlaşması önemi ve sonuçları.

 

SEÇMELİ DERS :

 

BEDEN EĞİTİMİ-I*

RESİM-I*

MÜZİK-I *

 

* Bu derslerden sadece biri seçilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

 

İDARE HUKUKU (3+0) 3

İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları. İdare yetki ve usul kuralları; Bağlı yetki ve takdir yetkisi. İdare hukuku işlemleri; icrai karar ve idari sözleşmeler. İdari teşkilatlanma biçimleri. Kamu görevlileri, kamu malları ve kamu hizmetleri.

 

 

YEREL YÖNETİMLERDE MALİ YAPI (3+0) 3

 

Uluslararası  Politikada Kavramsal Çerçeve; Mali Federalizm;Gelirlerin Genel Yapısı; Gelir Bütçesinin Genel Yapısı, Belediye Gelirlerinin Genel Yapısı, İl Özel idaresi Gelirleri, Büyükşehir Belediyesi Gelirleri; Merkezden Yapılan Transferler, Akçal Denkleştirme, Gelir Dağıtımı ve Paylaşımı Biçimleri, Uluslararası topluluğun yaklaşımı; Belediye Öz Gelirleri, Yerel Vergi Gelirleri, Vergi Dışı Gelirler; Borçlanma, Kamu Kredileri Sistemi, Piyasa Kredi Sistemi; Yerel Harcamalar, Cari Harcamalar, Yatırım Harcamaları ve Transfer Harcamaları; Bütçe Sistemi ve Hesap İşleri Yönetimi; İller Bankası.

 

SİYASET BİLİMİ ( 3+0) 3

Siyaset biliminin konusu, devlet, iktidar ve siyasal iktidar kavramları. Siyasal iktidarın sınırlandırılması. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Siyasal iktidarın meşruluk sorunu. Elitler, siyasal davranış ve siyasal katılma, siyasal güç, siyasal partiler, baskı grupları, kamuoyu, demokrasi, seçim, siyasal gelişme ve modernleşme, siyasal sistem ve rejimler. Uluslararası ilişkiler ve örgütler.

 

ÇEVRE POLİTİKASI (3+0) 3

Çevre politikası kavramı, Türkiye'de kalkınma planlarında çevre politikası, temel çevre yasalarının amaç ve ilkeleri, çevre hukukunun gelişimi, Ulusal Çevre Eylem Planı. Uluslararası düzeyde çevre politikalarının gelişimi, Birleşmiş Milletler konferansları ve belgeleri, bölgesel düzeyde ve Avrupa Birliğinde çevre politikaları.

 

MESLEKİ ÇALIŞMA ve SEMİNER –I (1+2) 2

Bilimsel Araştırma İlkeleri, Rapor Yazımı İle İlgili Teknik Bilgiler, Her Öğrenci Tarafından “Mahalli İdareler” Konusunda Seçilen Konuların Araştırılması, Sınıfta Sunulması ve Tartışılması.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3+0) 3

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması

YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER ( 2+0) 2

Genel Tanım ve Kavramlar, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Temel Öğeler, Haberleşme ve Kitle Haberleşmesi, Reklamcılık ve Propaganda, Kamuoyu, Tanıma ve Tanıtma, Kuruluş İçi Halkla İlişkiler, Hizmet ve Araçlar, Halkla İlişkiler Organizasyonu ve Planlama

 

 

 

 

 

KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER ( 3+0 ) 3

 

Karşılaştırmalı yönetim, karşılaştırmalı yerel yönetim, Anglo-Sakson ve Kıta geleneğinde yerel yönetimlerin temel özellikleri, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Federal Almanya, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde yerel yönetimler. Doğu ülkelerinde yerel yönetimler.

 

IV. YARIYIL

 

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI ( 3+0) 3

 

Genel Hükümler, Amaç ve Kapsam, İmar Planları İle İlgili Esaslar, Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması, İmar Planlamasında Bakanlığın Yetkisi, İfraz ve Tevhid İşleri, Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Parselasyon Planları, Yapı İle İlgili Esaslar, Kamuya Ait Tesisler İle İlgili Sanayi Ruhsatı, Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar, Yapı Kullanma İzni, Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Geçici Yapılar, Kamu Çıkarı ve Yapı Güvencesi, Çeşitli Hükümler, Yürütme.

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI ( 3+0) 3

Türkiye’nin toplumsal yapısının temelleri, sosyal değişmenin yapısal unsurları, siyaset ekonomi, dış dünya, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin görünümleri; nüfus, şehirleşme, aile, eğitim, istihdam, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin değerlendirilmesi.

TÜRK SİYASAL HAYATI ( 3+0) 3

Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiyesi arasındaki süreklilikler ve değişim süreçleri ele alınacaktır. Cumhuriyetin kurucu iradesinin oluşumu ve demokratik dönüşümleri analiz edilecektir. Türkiye´de siyasetin modernite sonrası siyasal sorunlarla baş edebilme kapasitesi çözümlenerek günümüz siyasal sorunlarının çözümüne ışık tutulacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ( 3+0) 3

İnsan kaynaklarının tanımı ve tarihi gelişimi, insan kaynakları yönetiminin ilkeleri, insan kaynakları politikalarının uygulamada karşılaştığı  güçlükler, iş analizi, işe alma ve yerleştirme,  personel eğitimi ve gelişimi, iş değerleme, performans değerleme, ücretlerin belirlenmesi, yükselme, 657 sayılı yasa hükümleri, Türkiye’de kamu personel sistemi ve sorunları.

MESLEKİ ÇALIŞMA ve SEMİNER –II (1+2) 2

Her Öğrenci Tarafından “Mahalli İdareler ve Kamu Yönetimi” Alanında Seçilen Konuların Araştırılması, Sınıfta Sunulması ve Tartışılması.

 

 

 

 

 

 

 

KAMU ETİĞİ : (3+ 0 ) 3 Kamu E

Derste etik değer ve ilkelerin neleri kapsayabileceği ile bu değer ve ilkelerin kamu yönetiminde nasıl kullanıldığı ve/veya kullanılması gerektiği üzerindeki kavramsal tartışmalar ele alınacaktır. Derste ayrıca Türkiye’deki Kamu Etiği’nin kurumsal ve hukuki altyapısının, bu konudaki ileri ülkelerle karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.

 BÖLGESEL KALKINMA ( 3+0) 3

Bölgesel kalkınma kavramının unsurları, amaçları, teoriye ilişkin yaklaşımlar, diğer ülkelerdeki uygulamalar. Yerel Yönetimlerin, bölgesel kalkınmada üstlendikleri roller ve katkıları. 

 

BORÇLAR HUKUKU (2+0 ) 2

Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinde içerik olarak, “Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu; Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler” konuları yer almaktadır.